ประวัติผู้แต่ง

เจ้าพระยาพระคลัง ( หน ) เกิดในรัชกาลสมเด็จพรำเจ้าอยู่หัวบรมโกศ สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ในแผ่นดินพระเจ้ากรุงธนบุรีได้รับราชการเป็นหลวงสรวิชิต ถึงรัชกาลที่ ๑ ได้เลื่อนเป็นพระยาพิพัฒน์โกษา และเป็นเจ้าพระยาพระคลัง ในที่สุด ถึงแก่อสัญกรรม พ.ศ. ๒๓๔๘ ผลงานที่สำคัญได้แก่ ราชาธิราช ลิลิดเพชรมงกุฎ สามก๊ก อิเหนาคำฉันท์บทมโหรีเรื่องกากี และร่ายยาวหมาเวสสันดรชาดก ๒ กัณฑ์ คือ กัณฑ์กุมาร และ กัณฑ์มัทรี